כינויי גוף


Français pronoms personnels
Albanais përemrat vetorë
Allemand Personalpronomen
Anglais personal pronouns
Arabe ضمير شخصي
Chinois 人称代词
Espagnol pronombres personales
Grec προσωπικές αντωνυμίες
Italien pronomi personali
Portugais pronomes pessoais
Roumain pronumele personale
Russe личные местоимения
Soninké saagabattun seega
Tamoul பிரததிப் பெயர்ச் சொற்கள்
Turc kişi zamirleri
Ukrainien особові займенникиחטיבה יסודי צרפתית