கணக்கு [mathematiques]

படங்களை காட்டுதல்
எண்ண
கூட்டல்
கழித்தல்
பெருக்குதல்
பிரித்தல்
இந்த வார்த்தைக்கு தமிழ்ச் சொல் இல்லை (ce mot n’existe pas en tamoul)
கோடு போட​​
கூட்ட
கணக்கு
சதுரம்
வட்டம்
இலக்கம் (1 முதல் 9 வரை)
வகுக்க
நெடுவரிசை
வடிவியல் பாடம்
நீளம்
உயரம்
அகலம்
அளவீடு
அளவுகள்
பெருக்க
இலக்கம் (10-க்கு மேல்)
பலகோணம்
கணக்கு போட
வசனக்கணக்கு
செவ்வகம்
கழிக்க
முக்கோணம்
எண்ணுதல்
பரப்பளவு
பரப்பளவு
கோட்டுத்துண்டு
இணைகோடு
செங்குத்துக்கோடு
சுற்றளவு
பாதி
இருமடங்கு
வடிவம்
கோணம்
வடிவங்கள்
கோணமானி
ta domaineThème TA [theme][comportement] நடத்தைஅழைப்புகள் [invitations]ஆடைகள் [vetements]ஆரம்ப பள்ளி [Élémentaire]இடம் [locaux]உடல்நலம் [sante]உணர்ச்சிகள் [emotions]உணவு [repas]கணக்கு [mathematiques]கற்றல் [apprentissages]கல்லூரி [Collège]கல்வி சுற்றுலாக்கள் [sortiesscolaires]குடும்பம் [famille]செயல்பாடுகள் [activites]சேர்க்கைகள் [inscriptions]நிர்வாகம் [administratif]நிறங்கள் [couleurs]நேரங்கள் [horaires]பள்ளிப்பருவம் [Scolarité]பாடங்கள் [matieres]பிரஞ்சு [francais]புவியியல் பாடம் [geographie]பொருட்கள் [materiel]மழலைக்கல்வி [Petite enfance]மழலையர் வகுப்பு [Maternelle]மொழி [langues]யார் [qui]