கற்றல் [apprentissages]

படங்களை காட்டுதல்
கற்றல்
புரிந்துகொள்ள
வரைய
பேச
எழுத்து
உங்கள் பிள்ளைக்கு படிப்பதில் சிரமம் இருக்கிறது
கற்றுக்கொள்ள
கேட்க
எழுத
விவரிக்க
உங்கள் பிள்ளையின் படிப்பில் முன்னேற்றம் இருக்கிறது
படிக்க
படித்தல்
உங்கள் பிள்ளை விரைவில் கற்கிறார்
கவனம் செலுத்துவது
மனப்பாடம் செய்ததை சத்தமாக சொல்வது
கேள்வி கேட்பது
ரத்து செய்ய வார்த்தையில் ஒரு கோட்டை கீறுவது
இணைப்பது
கையை உயர்த்துவது
வீட்டு பாடம்
மதிப்பிடுடதல்
உட்காருவது
எழுத்துக்கள்
எழுத்துக்கூட்டுதல்
படிக்க
அடுக்க​
பதில் சொல்ல
உச்சரிக்க​
கவனிக்க
ஒழுங்கு செய்ய​
கற்பனை செய்ய​
விளங்கப்படுத்த
கற்பனையாக உருவாக்க
ஒழுங்கு படுத்த​​
தேட
விவரிக்க
சிந்திக்க​
ஒப்பிட்டுப் பார்க்க​
முழுமையாக்க
பதில்
பாடம்
எழுத்து மூலம்
வாய்வழியாக
வைக்க​
அடிக்கோடிடுதல்
இலக்கமிட
வட்டம் போட
சதுரம் போட
கண்டுபிடிக்க
பழக்கங்கள்
உச்சரிப்பு
ஒலி
சொல் அகராதி
பக்கம்
விடை காண்
சொற்கள்
வணக்கம்
நன்றி
சென்று வருகிறேன்
ta domaineThème TA [theme][comportement] நடத்தைஅழைப்புகள் [invitations]ஆடைகள் [vetements]ஆரம்ப பள்ளி [Élémentaire]இடம் [locaux]உடல்நலம் [sante]உணர்ச்சிகள் [emotions]உணவு [repas]கணக்கு [mathematiques]கற்றல் [apprentissages]கல்லூரி [Collège]கல்வி சுற்றுலாக்கள் [sortiesscolaires]குடும்பம் [famille]செயல்பாடுகள் [activites]சேர்க்கைகள் [inscriptions]நிர்வாகம் [administratif]நிறங்கள் [couleurs]நேரங்கள் [horaires]பள்ளிப்பருவம் [Scolarité]பாடங்கள் [matieres]பிரஞ்சு [francais]புவியியல் பாடம் [geographie]பொருட்கள் [materiel]மழலைக்கல்வி [Petite enfance]மழலையர் வகுப்பு [Maternelle]மொழி [langues]யார் [qui]