அராபியன் பாடம்


Français arabe
Albanais arabisht
Allemand arabisch
Anglais Arabic
Arabe عربية
Chinois 阿拉伯语
Espagnol árabe
Grec Αραβικά
Italien arabo
Portugais árabe
Roumain arabă
Russe арабский
Soninké araabinxanne
Turc Arap
Ukrainien арабська моваஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி மொழி