ஆங்கிலம் பாடம்


Français anglais
Albanais anglisht
Allemand englisch
Anglais English
Arabe انجليزية
Chinois 英语
Espagnol inglés
Grec Αγγλικά
Hébreu אנגלית
Italien inglese
Portugais inglês
Roumain engleză
Russe английский
Soninké angelenxanne
Turc İngilizce
Ukrainien англійська мова
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி மொழி