ஆசிரியர்


Français professeur
Allemand Professor/Lehrer
Anglais teacher
Arabe أستاذ
Chinois 老师 (男)
Espagnol profesor
Grec καθηγητής
Hébreu מורה
Italien professore
Portugais professor
Roumain profesor
Russe учитель
Soninké xaranmoxoyugo
Turc ögretmen
Ukrainien вчительகல்லூரி யார்