ஆசிரியர்


Français enseignant
Albanais mësimdhënese
Allemand Lehrer
Anglais teacher
Arabe أستاذ
Chinois 老师
Espagnol maestro
Grec καθηγητής
Hébreu מורה
Italien insegnante
Portugais professor
Roumain profesor
Russe учитель
Soninké xaranŋundaanayugo
Turc öğretmen
Ukrainien вчитель/викладачஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி யார்