இணைத்தல்


Français conjugaison
Albanais konjugimi
Allemand Konjugation
Anglais conjugation
Arabe تصريف
Chinois 动词变位
Espagnol conjugación
Grec κλίση
Hébreu נטיית הפועל
Italien coniugazione
Portugais conjugação
Roumain conjugare
Russe спряжение
Soninké ɲangollinyillande
Turc fiil çekimi
Ukrainien відмінювання
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு