இன்னொன்றை தீர்மானிக்கும் சொல்


Français déterminant
Albanais përcaktuese
Allemand Begleiter / bestimmter
Anglais determiner
Arabe أداة تعريف
Chinois 限定词
Espagnol determinante
Grec καθοριστικός
Italien articolo
Portugais determinante
Roumain determinantul
Russe окончание
Soninké fatanfansindaade
Turc tamamlayan
Ukrainien детермінантஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு