இயற்பியல்


Français physique
Albanais fizika
Allemand Physik
Anglais physics
Arabe فيزياء
Chinois 物理
Espagnol física
Grec φυσική
Hébreu פיזיקה
Italien fisica
Portugais física
Roumain fizică
Russe физика
Soninké Fonsawuranxaranŋe
Turc fizik
Ukrainien фізикаகல்லூரி பாடங்கள்