இறைச்சி


Français viande
Albanais mish
Allemand Fleisch
Anglais meat
Arabe لحم
Chinois
Espagnol carne
Grec κρέας
Hébreu בשר
Italien carne
Portugais carne
Roumain carne
Russe мясо
Soninké tiye
Turc et
Ukrainien м'ясо
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி உணவு கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு