உயிரெழுத்துக்களின் உச்சரிப்பில் உள்ள வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிட அல்லது இரண்டு சொற்களை வேறுபடுத்துவதற்கு (பிரெஞ்சு மொழியில்) கிராஃபிக் அடையாளம்


Français accents
Albanais theksi
Allemand Akzente
Anglais accents
Arabe حركة
Chinois 音符
Espagnol acentos
Grec προφορές
Hébreu אקסנטים
Italien accenti
Portugais acentos
Roumain accentele
Russe надстрочные знаки
Soninké xandaraja
Turc aksan
Ukrainien надстрокові знакиஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு