எழுத்து


Français lettre
Albanais shkronjë
Allemand Buchstabe
Anglais letter
Arabe حرف
Chinois 字母
Espagnol letra
Grec γράμμα
Hébreu אות
Italien lettera
Portugais letra
Roumain litera
Russe буква
Soninké sigire
Turc harf
Ukrainien літера



ஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு மழலையர் வகுப்பு