கட்டுரை


Français rédaction
Albanais redaksia
Allemand Aufsatz
Anglais essay
Arabe الكتابة
Chinois 写作
Espagnol redacción
Grec σύνταξη
Hébreu חיבור
Italien tema
Portugais redação
Roumain redactare
Russe редактирование
Soninké safandimoxon xaranŋe
Turc yazı
Ukrainien написання твору
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு