கழிக்க


Français soustraire
Albanais me zbrit
Allemand subtrahieren / abziehen
Anglais subtract
Arabe إستخلاص
Chinois
Espagnol restar
Grec αφαιρώ
Hébreu להחסיר
Italien sottrarre
Portugais subtrair
Roumain a scădea
Russe вычитать
Soninké (na a) baga yi
Turc çıkarmak
Ukrainien відніматиஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி