காலநிலை


Français climat
Albanais klima
Allemand Klima
Anglais climate
Arabe مناخ
Chinois 气候
Espagnol clima
Grec κλίμα
Italien clima
Portugais clima
Roumain climat
Russe климат
Soninké sella muraye walla a tawaye moxo
Turc iklim
Ukrainien кліматஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்