கோடு போட​​


Français tracer
Albanais me vizatu
Allemand zeichnen
Anglais draw
Arabe يخط
Chinois 画线
Espagnol trazar
Grec χαράζω
Hébreu להתוות
Italien tracciare
Portugais traçar
Roumain a trasa
Russe выслеживать
Soninké (na a) xiiri
Turc çizmek
Ukrainien креслитиஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு