கோட்டுத்துண்டு


Français segment
Albanais segment
Allemand Abschnitt
Anglais segment
Arabe قطعة
Chinois
Espagnol segmento
Grec τμήμα
Hébreu מקטע
Italien segmento
Portugais segmento
Roumain segmentul
Russe сегмент
Soninké nooni xepante
Turc doğru parçası
Ukrainien відрізокஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி