கோணம்


Français angle
Albanais kënd
Allemand Winkel
Anglais angle
Arabe زاوية
Chinois
Espagnol ángulo
Grec γωνία
Hébreu זוית
Italien angolo
Portugais ângulo
Roumain unghiul
Russe угол
Soninké jungo
Turc açı
Ukrainien кутஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி