சதுரம் போட


Français encadrer

Notice: Undefined index: sq in /home/lexilalahk/www/v2/wp-content/themes/lexilala/template-parts/content-terme.php on line 82
me kornizu
Allemand einrahmen / umrahmen
Anglais to frame
Arabe اطر
Chinois 框起来
Espagnol monitorear poner limites
Grec πλαισιώνω
Hébreu למסגר
Italien inquadrare
Portugais enquadrar
Roumain a încadra
Russe обводить
Soninké na goori katu
Turc çerçeve içine almak
Ukrainien взяти в рамкуஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு