சதுரம் போட


Français encadrer
Albanais me kornizu
Allemand einrahmen / umrahmen
Anglais to frame
Arabe اطر
Chinois 框起来
Espagnol monitorear poner limites
Grec πλαισιώνω
Hébreu למסגר
Italien inquadrare
Portugais enquadrar
Roumain a încadra
Russe обводить
Soninké na goori katu
Turc çerçeve içine almak
Ukrainien взяти в рамкуஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு