சந்தோஷம் / மகிழ்ச்சி


Français joie
Albanais gëzim
Allemand die Freude
Anglais joy
Arabe فرح
Chinois 高兴
Espagnol alegría
Grec χαρά
Hébreu שמחה
Italien gioia
Portugais alegria
Roumain bucurie
Russe радость
Soninké Ñaxaliye
Turc sevinç
Ukrainien радість
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி உணர்ச்சிகள் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு