சிந்திக்க​


Français réfléchir
Albanais me mendu?
Allemand überlegen
Anglais think
Arabe التفكير
Chinois 思考
Espagnol reflexionar
Grec σκέφτομαι
Hébreu לחשוב
Italien riflettere
Portugais refletir
Roumain a se gândi
Russe размышлять
Soninké (nan) sinme
Turc düşünmek
Ukrainien розмірковуватиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி