சுற்றளவு


Français périmètre
Albanais një perimetër
Allemand Umfang / Umkreis
Anglais perimeter
Arabe حدود
Chinois 周长
Espagnol perímetro
Grec περίμετρος
Hébreu היקף
Italien perimetro
Portugais perímetro
Roumain perimetrul
Russe периметр
Soninké yoorinde
Turc çevre uzunlugu
Ukrainien периметрஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி