செங்குத்துக்கோடு


Français perpendiculaire
Albanais pingul
Allemand senkrecht
Anglais perpendicular line
Arabe متعامد
Chinois 垂线
Espagnol perpendicular
Grec κάθετη
Hébreu מאונך
Italien perpendicolare
Portugais perpendicular
Roumain perpendiculara
Russe перпендикуляр
Soninké nooninfata
Turc dikey çizgi
Ukrainien перпендикулярний
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி