செவ்வகம்


Français rectangle
Albanais drejtkëndësh
Allemand Viereck
Anglais rectangle
Arabe مستطيل
Chinois 长方形
Espagnol rectángulo
Grec τετράγωνο
Hébreu מלבן
Italien rettangolo
Portugais retângulo
Roumain dreptunghi
Russe прямоугольник
Soninké konpojungunte
Turc dikdörtgen
Ukrainien прямокутникஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி