சொல் அகராதி


Français lexique
Albanais leksik
Allemand Wortschatz
Anglais lexicon
Arabe معجم
Chinois 词汇
Espagnol léxico
Grec λεξικό
Hébreu לקסיקון
Italien lessico
Portugais léxico
Roumain lexic
Russe словарный запас
Soninké xottinkitaabe
Turc sözcük dağarcığı
Ukrainien лексикаஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி