தனி ஆசிரியை


Français tutrice
Albanais tutore/ mësuese
Allemand Tutorin / Vormund
Anglais guardian
Arabe وصية
Chinois 监护人
Espagnol tutora
Grec κηδεμόνας
Hébreu אפוטרופסית
Italien tutrice
Portugais tutora
Roumain tutore
Russe опекунша
Soninké woliyaxare
Turc veli
Ukrainien опікунка
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி குடும்பம் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு