தயார் நிலை வகுப்பு


Français CP
Albanais klasa parë
Allemand 1. Klasse
Anglais Primary Year 1
Arabe قسم إبتدائي
Chinois 小学一年级(6到7岁)
Espagnol clase de 6 a 7 años
Grec πρώτη δημοτικού (τάξη από 6 έως 7 ετών)
Hébreu כיתה א'
Italien prima elementare
Portugais 1.º ano
Roumain clasa 1
Russe первый класс
Soninké xaranyinfana
Turc ilkokul birinci sınıf
Ukrainien 1 клас
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி பள்ளிப்பருவம் மழலையர் வகுப்பு