தாய் சேய் நலன்புரி நிலையம்


Français PMI (Protection maternelle infantile)
Albanais është një servis qe garanton për sigurimin sanitare të nenës dhe të fëmijës
Allemand Fûrsorge für Eltern und Kind
Anglais maternal and child welfare service
Arabe منظمة حماية الامومة و الطفولة
Chinois 妇幼保健
Espagnol servicio de protección materno-infantil
Grec προστασία για τη μητέρα και το παιδί
Hébreu טיפת חלב
Italien servizio di protezione della maternità e dell'infanzia
Portugais proteção materno-infantil
Roumain protecție maternă a copilului
Russe Служба охраны материнства и детства
Soninké lendunjaaxon do leminatugunnu tangara
Turc anne ve çocuk koruma
Ukrainien захист материнства та дитинстваநிர்வாகம் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு