தாய்


Français mère
Albanais mami
Allemand Mutter
Anglais mother
Arabe أمّ
Chinois 母亲
Espagnol madre
Grec μητέρα
Hébreu אמא
Italien madre
Portugais mãe
Roumain mamă
Russe мать
Soninké saaxa
Turc anne
Ukrainien матірஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி குடும்பம் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு