நாடு


Français pays
Albanais shtetë
Allemand Land
Anglais country
Arabe بلد
Chinois 国家
Espagnol país
Grec χώρα
Hébreu ארץ
Italien paese
Portugais país
Roumain țară
Russe страна
Soninké jamaane
Turc ülke
Ukrainien країнаஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்