படிக்க


Français travailler
Albanais me punu
Allemand arbeiten
Anglais work
Arabe العمل
Chinois 学习
Espagnol estudiar
Grec δουλεύω
Hébreu לעבוד
Italien studiare
Portugais trabalhar
Roumain a munci
Russe учиться
Soninké (nan) golli
Turc çalışmak
Ukrainien працюватиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி