பண்ணை


Français ferme
Allemand Bauernhof
Anglais farm
Arabe مزرعة
Chinois 农场
Espagnol granja
Grec φάρμα
Hébreu חווה
Italien fattoria
Portugais quinta
Roumain fermă
Russe ферма
Soninké daabangalle
Turc Çiftlik
Ukrainien ферма



ஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி கல்வி சுற்றுலாக்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு