பதில் சொல்ல


Français répondre
Albanais me u pergjigj
Allemand antworten
Anglais answer
Arabe الجواب
Chinois 回答
Espagnol responder
Grec απαντώ
Hébreu לענות
Italien rispondere
Portugais responder
Roumain a răspunde
Russe отвечать
Soninké (na a) jaabi
Turc cevap vermek
Ukrainien відповідати
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு