பதில்


Français réponse
Albanais përgjigje
Allemand Antwort
Anglais answer
Arabe إجابة
Chinois 答案/回答
Espagnol respuesta
Grec απάντηση
Hébreu תשובה
Italien risposta
Portugais resposta
Roumain răspuns
Russe ответ
Soninké jaabido / jaabi
Turc cevap
Ukrainien відповідьஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு