பன்மை


Français pluriel
Allemand Plural
Anglais plural
Arabe جمع
Chinois 复数
Espagnol plural
Grec πληθυντικός
Hébreu רבים
Italien plurale
Portugais plural
Roumain pluralul
Russe множественное число
Soninké jama
Turc çogul
Ukrainien множинаஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு