பயம்


Français peur
Allemand Angst
Anglais fear
Arabe خوف
Chinois 害怕
Espagnol miedo
Grec φόβος
Italien paura
Portugais medo
Roumain frică
Russe страх
Soninké kanne
Turc korku
Ukrainien страхஆரம்ப பள்ளி உணர்ச்சிகள் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு