சீவிலிக்கூடு


Français taille-crayon
Albanais mprehëse
Allemand Spitzer
Anglais pencil sharpener
Arabe مبراة
Chinois 转笔刀
Espagnol sacapuntas
Grec ξύστρα
Hébreu מחדד
Italien temperamatite
Portugais afia-lápis
Roumain ascuțitoare
Russe точилка
Soninké xalibisegaade
Turc kalemtraş
Ukrainien точилка для олівців
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள் மழலையர் வகுப்பு