பேன்


Français poux
Albanais morra
Allemand Läuse
Anglais lice
Arabe قمل
Chinois 头虱
Espagnol piojos
Grec ψείρες
Hébreu כינים
Italien pidocchi
Portugais piolhos
Roumain păduchi
Russe вши
Soninké duunye
Turc bit
Ukrainien вошіஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு