மசித்த பழம்


Français compote
Allemand Mus
Anglais fruit mash
Arabe كومبوت
Chinois 果泥
Espagnol compota
Grec κομπόστα
Hébreu ליפתן
Italien composta
Portugais compota
Roumain compot
Russe фруктовое пюре
Soninké yittirensoronte/konpoti
Turc Komposto-Hosaf
Ukrainien фруктове пюреஆரம்ப பள்ளி உணவு கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு