மசித்த பழம்


Français compote
Albanais komposto
Allemand Mus
Anglais fruit mash
Arabe كومبوت
Chinois 果泥
Espagnol compota
Grec κομπόστα
Hébreu ליפתן
Italien composta
Portugais compota
Roumain compot
Russe фруктовое пюре
Soninké yittirensoronte/konpoti
Turc kompostu
Ukrainien фруктове пюреஆரம்ப பள்ளி உணவு கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு