மாணவர்கள் ஓய்வெடுக்கும் நேரம்


Français récréation
Albanais rekreacion
Allemand Pause / Erholung
Anglais recess
Arabe وقت الملعب
Chinois 课间休息
Espagnol recreo
Grec διάλειμμα
Hébreu הפסקה
Italien ricreazione
Portugais recreio
Roumain recreaţie
Russe переменка
Soninké Tuumabire
Turc teneffüs
Ukrainien перерва
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி செயல்பாடுகள் மழலையர் வகுப்பு