மாணவர் பிரதிநிதி


Français élève délégué
Albanais një nxënes i zgjedhur nga klasa për t'i reprezentuar gjithat nxënes e klases
Allemand Klassensprecher
Anglais student representative
Arabe تلميذ مندوب
Chinois 班长
Espagnol Alumno delegado
Grec εκπρόσωπος μαθητών
Hébreu נציג תלמידים
Italien rappresentante degli studenti
Portugais delegado de turma
Roumain elev reprezentant
Russe представитель учеников
Soninké Xaralenyinmanke
Turc öğrenci temsilcisi
Ukrainien представник учнів
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி யார்