மாதவிடாய்


Français règles
Albanais menstruacionet
Allemand Tage / Menstruation
Anglais menstruation
Arabe العادة الشهرية
Chinois 月经
Espagnol menstruación
Grec περίοδος
Hébreu וסת
Italien mestruazioni
Portugais regras
Roumain menstruaţie
Russe месячные
Soninké Laada
Turc regl / adet
Ukrainien менструаціяஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி