மொழி


Français langue
Albanais gjuhë
Allemand Sprache
Anglais language
Arabe اللغة
Chinois 语言
Espagnol idioma
Grec γλώσσα
Hébreu שפה
Italien lingua
Portugais língua
Roumain limbă
Russe язык
Soninké xanne
Turc dil
Ukrainien мова
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு மொழி