ருஸ்சியன் பாடம்


Français russe
Albanais rusisht
Allemand russisch
Anglais Russian
Arabe روسية
Chinois 俄语
Espagnol ruso
Grec Ρώσικα
Hébreu רוסית
Italien russo
Portugais russo
Roumain rusă
Russe русский
Soninké iriisinxanne
Turc Rus
Ukrainien російська мова



ஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி மொழி