வகுக்க


Français diviser
Albanais të ndani
Allemand teilen
Anglais divide
Arabe عملية قسمة
Chinois
Espagnol dividir
Grec διαιρώ
Hébreu לחלק
Italien dividere
Portugais dividir
Roumain a împărți
Russe делить
Soninké (na a) taxandi
Turc bölmek
Ukrainien ділити
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி