வகுக்க


Français diviser
Allemand teilen
Anglais divide
Arabe عملية قسمة
Chinois
Espagnol dividir
Grec διαιρώ
Hébreu לחלק
Italien dividere
Portugais dividir
Roumain a împărți
Russe делить
Soninké (na a) taxandi
Turc Bölmek
Ukrainien ділитиஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி