வடக்கு


Français Nord
Albanais veri
Allemand Norden
Anglais North
Arabe شمال
Chinois
Espagnol norte
Grec Βοράς
Hébreu צפון
Italien Nord
Portugais norte
Roumain Nord
Russe Cевер
Soninké Saaheli
Turc Kuzey
Ukrainien Північஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்