வடிவம்


Français figure
Albanais figur
Allemand Figur / graphische Darstellung
Anglais figure
Arabe شكل
Chinois 图形
Espagnol figura
Grec σχήμα
Hébreu צורה
Italien figura
Portugais figura
Roumain figura
Russe фигура
Soninké sawura
Turc şekil
Ukrainien фігураஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி