வடிவியல் பாடம்


Français géométrie
Albanais gjeometria
Allemand Geometrie
Anglais geometry
Arabe الهندسة
Chinois 几何学
Espagnol geometría
Grec γεωμετρία
Hébreu גיאומטריה
Italien geometria
Portugais geometria
Roumain geometrie
Russe геометрия
Soninké nooninxaranŋe
Turc geometri
Ukrainien геометрія
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி