வட்டம் போட


Français entourer
Albanais me rrethu
Allemand einkreisen
Anglais circle
Arabe تحيط
Chinois 圈起来
Espagnol rodear
Grec κυκλώνω
Hébreu להקיף
Italien cerchiare
Portugais circundar
Roumain a încercui
Russe окружать
Soninké (na a) fana
Turc çevrelemek
Ukrainien обводитиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு